Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) ειδικής θέσης βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του περιβάλλοντος