Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις αστικών και περιαστικών περιοχών (πάρκο Κάτσαρη)»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις αστικών και περιαστικών περιοχών (πάρκο Κάτσαρη)», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

 

 

2022307324004_ΚΑΤΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_22PROC010372581_ΨΨ74ΩΕΩ-Ω69 2022307324004_ΚΑΤΣ_ΟΠΕ 2022307324004_ΚΑΤΣ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_22PROC010372794_6ΡΡΝΩΕΩ-ΧΙΠ 2022307324004_ΚΑΤΣ_ΤΕΥΧΟΣ espd-request-v2