Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 σε θέματα επικοινωνίας τύπου και μέσων μαζικήςενημέρωσης