Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προκήρυξη του έργου με τίτλο: “Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών”

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 188592, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

 

2022647323004_ΑΓΡΟ-2_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_22PROC010449302_Ψ4ΗΔΩΕΩ-ΑΩ5 2022647323004_ΑΓΡΟ-2_ΕΕΕΣ 2022647323004_ΑΓΡΟ-2_ΕΟΠ 2022647323004_ΑΓΡΟ2_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_22PROC010449411_63Ω1ΩΕΩ-ΕΗΓ 2022647323004_ΑΓΡΟ-2_ΤΕΥΧΟΣ 2022647323004_ΑΓΡΟ-2_2022-477ΑΑΥ_Ψ0ΑΖΩΕΩ-3ΨΤ_22REQ010449140