Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο Δικαιούχος Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 23 του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία, ο διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου κατασκευής για το υποέργο με τίτλο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Ιωαννίνων» της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιωαννιτών» (κωδικός ενάριθμος 2021ΕΠ01810014), σύμφωνά με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

2021647341016_ΠΡΑΣΙΝΟ-ΣΗΜΕΙΟ_ΕΟΠ 2021647341016_ΠΡΑΣΙΝΟ-ΣΗΜΕΙΟ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΜΕΛΕΤΗΣ_ΨΗΙΩΩΕΩ-5ΥΛ 2021647341016_ΠΡΑΣ-Σ_2021-1006ΑΑΥ_6ΜΖΓΩΕΩ-Φ7Χ_22REQ009949995 2021647341016_ΠΡΑΣ-Σ_2022-85_ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 2021647341016_ΠΡΑΣΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΨΙΞΖΩΕΩ-6ΦΗ_22PROC010085040 2021647341016_ΠΡΑΣ-Σ_ΕΕΕΣ 2021647341016_ΠΡΑΣ-Σ_ΕΝΤΑΞΗ_63287Λ9-ΑΡ9_22REQ009949055 2021647341016_ΠΡΑΣ-Σ_ΕΣΥ 2021647341016_ΠΡΑΣΣ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_9Β6ΝΩΕΩ-ΚΞΠ_22PROC010085063 2021647341016_ΠΡΑΣ-Σ_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2021647341016_ΠΡΑΣ-Σ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021647341016_ΠΡΑΣ-Σ_ΤΕΛΙΚΟ-ΤΕΥΧΟΣ 2021647341016_ΠΡΑΣ-Σ_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 50 2022 9ΟΒ2ΩΕΩ-ΝΨ4 250917 TOPO_v2 2021647341016_ΠΡΑΣΙΝΟ-ΣΗΜΕΙΟ_ΕΓΚΡΙΣΗ_ΜΕΛΕΤΗΣ_6ΥΩΦΩΕΩ-03Β