Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Κατασκευή νέων κόμβων σε Σταυράκι και Νεοχωρόπουλο»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 26η  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών),  θα  διεξαχθεί  με  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή νέων κόμβων σε Σταυράκι και Νεοχωρόπουλο».

 

202012_958ΑΑΥ_9Λ84ΩΕΩ-ΗΑΛ_20REQ007954706 202012_1097ΑΟΕ_Ω2ΝΞΩΕΩ-ΗΦΣ 202012_647323014_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_9ΤΡΛΩΕΩ-ΡΡ0_20PROC007965738 202012_647323014_ΜΕΛΕΤΗ_es2 202012_647323014_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_6ΠΗΧΩΕΩ-7Ο4_20PROC007965478 202012_647323014_ΤΕΥΔ_WORKS 202012_647323014_ΤΕΥΔ_WORKS Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___301220