Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΛΥΚΗΔΩΝ, ΟΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΓΛΥΚΗΔΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΓΔΟΥΡΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΆΝΝΙΝΩΝ»,

Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση
Πλατείας Γλυκήδων, Οδών Ιστορικού Προκοπίου, Γλυκήδων και Σουγδούρη στο Κάστρο Ιωάννινων», (CPV: 45233260-9), προϋπολογισμού 2.300.000,00 € (με Φ.Π.Α).

 

 

TEΥΔ_signed Διακήρυξη (1)_signed (ΑΔΑΜ 21PROC008222644) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_signed ΠΛΗΡΗΣ+ΜΕΛΕΤΗ+(3η+αναθεώρηση)_DS Προκήρυξη (ΑΑ)(1)_signed (ΑΔΑ 6ΔΕΞΩΕΩ-ΗΜΙ) Προκήρυξη (ΑΔΑΜ 21PROC008222658)