Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία, με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών», (CPV: 71330000-0), προϋπολογισμού 45.000,00 € (με Φ.Π.Α).

ΑΤ11_1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝsd ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑsd EEEΣsd ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ_Ω21ΔΩΕΩ-ΞΕ6_21PROC009880900(1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ_6ΧΠ8ΩΕΩ-Ρ2Ω_21PROC009880888(1)