Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΡΟΥ”

Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου», (CPV: 45233000-9), προϋπολογισμού 5.200.000,00 € (με Φ.Π.Α). (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 186808)

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ)_DS Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___250122_ds Πίνακας Σχεδίων_DS ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ω30ΠΩΕΩ-59Ω) (22PROC009942984) espd-request-v2_ds ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (21PROC009840376) Ηπ_DS ΑΠ DS Αβ_DS Αγ_DS Αδ_DS Αε_DS Αζ_DS Αστ_DS