Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)»,

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς  ηλεκτρονικά  στη διαδικτυακή πύλη   www.promitheus.gov.gr του  συστήματος,

με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 16/01/2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  20/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

10A1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

10A3.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_6Σ7ΓΩΕΩ-Ι3Κ_19PROC006043203

TEYD_ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)

TEYD_ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΜΕΛΕΤΗ_signed