Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Ο Δήμος Ιωαννίτων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : « Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές των επεκτάσεων ΔΕ Ιωαννίνων (2016-2017)-B’ Φάση», με Α/Α Συστήματος 73737
______ __________S ___SF___S_signed

___________________

______________________ ___ ___ ____

_______S

Project_Financial_Proposal_art_250518

TEYD_S