Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 22η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ».

 

202105697321001_92Ν3ΩΕΩ-3ΣΘ_21PROC008668285_KYNOKOMEIO_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 202105697321001_KYNOKOMEIO_ΕΟΠ_signed 202105697321001_KYNOKOMEIO_ΜΕΛΕΤΗ_signed 202105697321001_KYNOKOMEIO_ΤΕΥΔ 202105697321001_KYNOKOMEIO_ΤΕΥΔ_signed 202105697321001_KYNOKOMEIO_Ω30ΤΩΕΩ-ΑΗ7_21REQ008650414_2021-41922_535AAD 202105697321001_Ρ2ΒΡΩΕΩ-ΤΩΣ_21PROC008668267_KYNOKOMEIO_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021056973210016ΕΓΣΩΕΩ-ΕΞΖ_2021-451ΑΟΕ_KYNOKOMEIO_ΕΓΚΡΙΣΗ