Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (ΔΙΑ)ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ»

Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 29η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο: «Ανακατασκευή κτιρίου για Δημιουργία (Δια)πολιτισμικού κέντρου στα Ιωάννινα».

 

202105157311002_KΑΝΔΗΛΑ_ΕΟΠ_signed 202105157311002_KΑΝΔΗΛΑ_ΤΕΥΧΟΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ_signed 202105157311002_ΚΑΝΔΗΛΑ_6ΖΜΗΩΕΩ-ΥΛΓ_2021-508ΑΟΕ-ΕΓΚΡΙΣΗ 202105157311002_ΚΑΝΔΗΛΑ_ΨΠΧ9ΩΕΩ-ΗΙΝ_21REQ008673620_2021-47788_559Α/ΑΔ

202105157311002_6ΣΚΓΩΕΩ-ΙΑΛ_21PROC008683487_KΑΝΔΗΛΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΟΕ 202105157311002_6ΩΚΜΩΕΩ-Ω4Γ_21PROC008683483_KΑΝΔΗΛΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΟΕ 202105157311002_KΑΝΔΗΛΑ_ΤΕΥΔ_signed-ΟΕ 202105157311002_KΑΝΔΗΛΑ_ΤΕΥΔ-ΟΕ