Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Ο Δήμος Ιωαννινών διακηρύττει ότι την 15η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση υποδομών στη Δ.Ε. Ιωαννίνων».

 

 

2021307323027_63ΓΡΩΕΩ-ΥΡΧ_21PROC008660828_ΤΡΙΚΟΥΠΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021307323027_TRIKO60000_9ΟΛ0ΩΕΩ-ΒΤΩ_21REQ008653388_2021-536AAD 2021307323027_TRIKO600000_ΨΚΒΦΩΕΩ-ΒΡΧ_ΟΡΟΙ-ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ 2021307323027_ΤΡΙΚΟΥΠΗ_ΕΟΠ_signed 2021307323027_ΤΡΙΚΟΥΠΗ_ΤΕΥΔ 2021307323027_ΤΡΙΚΟΥΠΗ_ΤΕΥΔ_signed 2021307323027_Ψ4ΤΦΩΕΩ-Τ94_21PROC008660844_ΤΡΙΚΟΥΠΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2021307323027_ΤΡΙΚΟΥΠΗ_ΤΕΥΧΟΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ_v1_signed 04 – ΚΥΚΛΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Σ-ΟΡΖ-001_signed 03 – ΚΥΚΛΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Σ-ΤΔΙ-001_signed 01 – ΚΥΚΛΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Σ-ΤΟΠ-001_signed 01 – ΚΥΚΛΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Ε-ΦΑΥ-001-Α_signed 01 – ΚΥΚΛΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Ε-ΤΣΥ-001-Α_signed 01 – ΚΥΚΛΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Ε-ΤΙΜ-001-Α_signed 01 – ΚΥΚΛΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Ε-ΤΕΚ-001-Α_signed 01 – ΚΥΚΛΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Ε-ΣΑΥ-001-Α_signed 01 – ΚΥΚΛΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Ε-ΠΡΟ-001-Α_signed 01 – ΚΥΚΛΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Ε-ΕΣΥ-001-Α_signed