Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει ανοιχτό ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποξήλωση τσιμεντοϊστών δημοτικού φωτισμού στις οδούς Βηλαρά και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (επιχορήγηση αρ.195, Ν.4662/2020)», προϋπολογισμού 13.545,00 €.

0. MELETH

202009_763AOE_ΕΓΚΡΙΣΗ-ΟΡΩΝ

202011_1013AOE_ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΡ_ΟΡΩΝ

202012_207335006_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΟΙ_ΨΚΜΦΩΕΩ-ΞΜΟ_20PROC007814783

202012_207335006_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΟΙ_6ΥΟΟΩΕΩ-Σ41_20PROC007814553

202012_207335006_ΤΕΥΔ

202012_207335006_ΤΕΥΔ

202012_AAY846_6Π2ΞΩΕΩ-Ζ0Ζ_20REQ007370556

Έντυπο Προσφοράς