Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Γ4 ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΓΑΔΕΣ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 22η  του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών),  θα  διεξαχθεί  με ανοικτή συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Γ4 ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΓΑΔΕΣ».

 

202105257312006_6ΑΣ7ΩΕΩ-28Ψ_21PROC008675692_LOGGADES_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 202105257312006_LOGGADES_21REQ008623107_2021-534_A88-AAD 202105257312006_LOGGADES_ΕΟΠ 202105257312006_LOGGADES_ΕΟΠ_signed 202105257312006_LOGGADES_ΤΕΥΔ 202105257312006_LOGGADES_ΤΕΥΔ_signed 202105257312006_ΨΑΕΣΩΕΩ-ΦΒΓ_21PROC008675680_LOGGADES_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΡΥΞΗ Γ4 ΛΟΓΓΑΔΕΣ_signed