Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) – (ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, η επιστημονική υπηρεσία με τίτλο: «Εκπόνηση σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) – (ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

 

2022306142019_ΣΑΠ-espd 2022306142019_ΣΑΠ-ΔΙΑΚ_22PROC011269898 2022306142019_ΣΑΠ-ΕΟΠ 2022306142019_ΣΑΠ-ΠΡΟΚ_22PROC011270299_6ΜΖΝΩΕΩ-Δ3Β 2022306142019_ΣΑΠ-ΤΤΔ 2022306142019_ΣΑΠ_2022787ΑΑΥ_99664_Ψ1ΑΠΩΕΩ-ΒΔΩ_22REQ011269500