Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ»,

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»,

 

4.3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ 630.000 (ΑΑ)_signed ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 4.2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ (ΑΑ)_signed ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ signed Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___190722 signed espd-request-v2-1 pdf signed