Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ), ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΤΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»,

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ), ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΤΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», με κριτήριο
ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (συστημικός αριθμός 192205)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ_ΤΕΥΧΗ2