Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»,

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (συστημικός αριθμός 192198)

 

ΥΠ01_ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΠΑΡΑΡΤ_2_1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ_ΤΕΥΧΗ3 ΥΠ01_ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΠΑΡΑΡΤ_2_2