Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με τίτλο: «Βελτίωση υποδομών στην Κοινότητα Κατσικάς»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση υποδομών στην Κοινότητα Κατσικάς», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

 

1.4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 420000 (ΑΑ)_signed ΚΗΜΔΗΣ (1) 1.4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 420000 (ΑΑ)_signed ΚΗΜΔΗΣ 1.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κατσικά 4200001 (ΑΑ)_signed ΚΗΜΔΗΣ – Ψ4ΥΩΩΕΩ-ΟΙΛ 1.6. signed TEΥΔ 1.7.signed Έντυπο ΟικονομικήςΠροσφοράς signed MELETI- 420000