Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

 

 

6. TEΥΔ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ

6. TEΥΔ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ_signed

TELIKO_TEYXOS-PIRSINELLA-ES

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ (ΑΑ)_signed ΚΗΜΔΗΣ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___060421_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ (ΑΑ)_signed ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ