Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»,

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης

 

0. ΜΕΛΕΤΗ-ΒΕΛΤ-ΑΝΑΒΑΘΜ ΚΧ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝypogegrammeno 4.2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΧ (ΑΑ)_signed ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ 4.3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΧ (ΑΑ)_signed ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ 6. TEΥΔ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΧ 6. TEΥΔ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΧ_signed 7. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___250521-2_signed