Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Κατασκευή νέου κόμβου στη διασταύρωση των οδών Δωδώνης και Δομπόλη

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή νέου κόμβου στη διασταύρωση των οδών Δωδώνης και Δομπόλη», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

1.4.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΟΜΠΟΛΗ 400000 (ΑΑ)_signed ΚΗΜΔΗΣ 1.5.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΟΜΠΟΛΗ 400000 (ΑΑ)_signed ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ψ4Ω6ΩΕΩ-9ΗΟ 9. signed TEΥΔ 9. TEΥΔ MELETI TEYXOS A MELETI TEYXOS B (SXEDIA)