Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κάλυψη εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα στα όρια του Δήμου Ιωαννιτών (έργα οδοποιίας στις Δ.Ε. Ανατολής, Παμβώτιδας, Μπιζανίου και Περάματος)», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

 

2021307333011_EKTΑΝΑΓΚΕΣ_21PROC009070799_69ΘΧΩΕΩ-Φ4Α_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021307333011_EKT-ΑΝΑΓΚΕΣ_21PROC009070848_ΩΦΖ1ΩΕΩ-Ψ2Ε_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2021307333011_EKT-ΑΝΑΓΚΕΣ_ΕΟΠ_signed 2021307333011_EKT-ΑΝΑΓΚΕΣ_ΟΔΟ-Ε-ΤΕΥΧΟΣ-001-Α_signed espd-request-v2_signed espd-request-v2_signed