Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της υγιεινής και της ασφάλειας στο χώρο της λαϊκής αγοράς Αγίας Μαρίνας», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

 

202102307336001_ΑΜΙΑΝΤΟΣ_ΕΟΠ_signed 202102307336001_ΑΜΙΑΝΤΟΣ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_21PROC009593539_ΨΗΩΠΩΕΩ-000 202102307336001_ΑΜΙΑΝΤΟΣ_ΤΕΛΙΚΗ_ΔΙΑΤΑΞΗ 202102307336001_ΑΜΙΑΝΤΟΣ_ΤΕΥΧΟΣ_signed 202102307336001_ΑΜΙΑΝΤΟΣ_2021-783-93307ΑΟΕ_Ω5ΝΨΩΕΩ-ΣΙ9_21REQ009592528_signed 202102307336001_ΑΜΙΑΝΤΟΣ_espd-request_signed 202102307336001_ΑΜΙΑΝΤΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_21PROC009593276_9ΟΓΘΩΕΩ-ΔΣ7 202102307336001_ΑΜΙΑΝΤΟΣ_ΕΓΚΡΙΣΗ-ΟΡΩΝ_9Ε6ΒΩΕΩ-ΝΒΝ_2021-853ΑΟΕ_signed