Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση έργων υποδομής – κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Καρδαμίτσια», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

 

0. ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ SIGNED 12_21 4.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ (ΑΑ)-1_signed ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___171221_signed espd-request-v2 (14)_signed 4.3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ 200000 (ΑΑ)_signed ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ