Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση υποδομών στην Κοινότητα Περάματος», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

 

espd-request-v2 (13)_signed ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣsigned Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___161221-1_signed 4.2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑ (ΑΑ)_signed ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 4.3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑ 420000 (ΑΑ)_signed ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ