Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ MΕ ΤΙΤΛΟ: «ΈΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, η προμήθεια που αφορά το υποέργο 3 με τίτλο: «Έξυπνες εφαρμογές για την ανάπλαση – ανάδειξη του Πάρκου Πυρσινέλλα» (κωδικός ενάριθμος 2022ΤΑ07500003), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (συστημικός αριθμός 176340), με καταληκτική ημερομηνία 21/03/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

 

2022647134001_ΠΑ-ΠΥΡΣ_ΥΠ3_ΤΤΠ 2022647134001_ΠΑ-ΠΥΡΣ_ΥΠ3_202325AOE_684ΠΩΕΩ-ΔΥΠ 2022647134001_ΠΑ-ΠΥΡΣ_ΥΠ3_ENOTICE_23PROC012057634 2022647134001_ΠΑ-ΠΥΡΣ_ΥΠ3_ESPD 2022647134001_ΠΑΠΥΡΣ_ΥΠ3_ΔΙΑΚ_23PROC012057814 2022647134001_ΠΑΠΥΡΣ_ΥΠ3_ΠΡΟΚ_ΛΡΨΗΩΕΩ-ΕΥΟ