Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ».

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής η υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο Δήμο Ιωαννιτών για τις Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης του Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ιωαννιτών».

 

 

2022646142001_ΑΤ0603ΠΡΟΚ_22PROC011014203 espd-request-v2(1) 20210608-Αποδεικτικά_μέσα_υπηρεσίες 20210608-ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 2022646142001_ΑΤ06-03_ΤΕΥΧΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝpdf 2022646142001_ΑΤ0603ΔΙΑΚ_22PROC011014201