Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:«Λοιπές Παροχές σε Είδος (Μέσα Ατομικής Προστασίας) για 24 μήνες», (2 χρόνια), συνολικού προϋπολογισμού 1.042.271,58 € με το Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών και Νομικών του Προσώπων, με δικαίωμα προαίρεσης και παράτασης