Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για την εκπόνησή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016». Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων

202012_306142010_1045ΑΑΥ_20REQ007965088 202012_306142010_1239ΑΟΕ_9Λ2ΘΩΕΩ-ΔΣΧ 202012_306142010_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_B74400_ΨΖΟΠΩΕΩ-Α4Ο_20PROC007966189 202012_306142010_ΕΟΠ 202012_306142010_ΕΟΠ 202012_306142010_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_B74400_ΩΣ0ΝΩΕΩ-ΕΝ2_20PROC007966149 202012_306142010_ΤΕΥΔ 202012_306142010_ΤΕΥΔ 202012_306142010_ΤΕΥΧΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ