Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ”

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για την εκπόνησή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016».

 

202012_306142010_1045ΑΑΥ_20REQ007965088 202012_306142010_1239ΑΟΕ_9Λ2ΘΩΕΩ-ΔΣΧ 202012_306142010_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_B74400_21PROC008003784 202012_306142010_ΕΟΠ 202012_306142010_ΕΟΠ_signed 202012_306142010_ΤΕΥΔ 202012_306142010_ΤΕΥΔ_signed 202012_306142010_ΤΕΥΧΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 202101_306142010_1ΑΟΕ_Ω5Φ5ΩΕΩ-ΧΛΒ 202101_306142010_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_B74400_6Μ61ΩΕΩ-ΞΣΝ_21PROC008003755

 

Επιστολή Διευκρινήσεων(1) Tredit_letterhead_ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ_(2) DIADIKASIA Αίτημα για παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο του Ανοικτού Συνοπτικού(1) ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(1)202101_ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΑΑ)_signed 202101_ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣTREDIT (ΑΑ)_signed 202101_ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣLEVER (ΑΑ)_signed 202101_ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ (ΑΑ)_signed