Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΣΛΑΝ ΠΑΣΑ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές η δημόσια σύμβαση για την εκπόνησή της τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο:
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΣΛΑΝ ΠΑΣΑ», με κριτήριο ανάθεσης
της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 311 του Ν. 4412/2016»

.202012_647411002_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΣΛΑΝ-ΠΑΣΑ_60Β9ΩΕΩ-1ΔΘ_20PROC007831253 202012_647411002_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΣΛΑΝ-ΠΑΣΑ_ΨΣΦ8ΩΕΩ-ΩΓ9_20PROC007831221 ΤΕΥΔ_STUDIES (1) ΤΕΥΔ_STUDIES ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_DS ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ_DS ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ_DS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ_DS ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_DS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΜΥΡΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ_DS