Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥ: «Σύνδεση δομής Κατσικά με τον παραλίμνιο πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 21 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 03:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «Σύνδεση δομής Κατσικά με τον παραλίμνιο πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (συστημικός αριθμός: 196404)

 

2023307324007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_ΔΙΑΚ_2023123ΑΟΕ_616ΒΩΕΩ-ΥΓΩ 2023307324007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_ΕΟΠ 2023307324007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_ΕΣΥ 2023307324007_ΠΟΔΗΛΚΑΤΣ_ΠΡΟΚ_23PROC012294064_ΨΘΞΚΩΕΩ-ΡΥΧ 2023307324007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023307324007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_ΤΕ 2023307324007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2023307324007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_2023266ΑΥΥ_23840_68Λ6ΩΕΩ-ΩΕΤ_23REQ012293599 2023307324007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_ESPD 2023307324007_ΠΟΔΗΛΚΑΤΣ_ΔΙΑΚ_23PROC012293988 2023307323007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_ΓΕΝ-ΟΡΙΖ