Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προμήθεια Επίπλων και συνοδευτικού εξοπλισμού για το Πακέτο Εργασίας WP4: Knowledge and space networking του έργου “Innovation Pathways for Urban development” με ακρωνύμιο “PIT STOP” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020