Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ : • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ – ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ – ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ