Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 64.999,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»