Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ∆ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ