Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για «Προμήθεια εξοπλισμού για: Διοικητικές δες για την υλοπ. του έργου-Ευρωπαϊκή πλατφ/για πόλεις ενσωμάτωσης (EPIC) -Ευρ. Ταμείο Ασύλου & ένταξης 90%: & ίδια έσοδα 10%)»