Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο : Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης (Υποέργο 2: Συνοδευτικά μέτρα (5%) 2015-2016 του “Ε.Π. Επισ/κής & Βασ. Υλικής Συνδ/μής” – ΤΕΒΑ 2014-2020) ΟΠΣ 5029542