Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ Γ.Κ.Π.Δ»