Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ.«Προμήθεια εξοπλισμού για: Διοικητικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου-Ευρωπ. πλατφ. για πόλεις ενσωμ. (EPIC) -Ευρωπ. Ταμείο Ασύλου & ένταξης 90%: & ίδια έσοδα 10%)»,