Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ( για όσους πωλητές λαϊκών αγορών κατέχουν θέση χωρίς να τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη)

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους δραστηριοποιούμενους πωλητές των Λαϊκών Αγορών, που λειτουργούν στις περιοχές «Σεισμόπληκτα», «Αμπελόκηποι», «Βρυσούλα», «Πεντέλη – Δροσιά», «Ανατολή» και  «Καρδαμίτσια» του Δήμου Ιωαννιτών, οι οποίοι νομίμως και σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας τους δραστηριοποιούνται εντός των αντιστοίχων αναφερομένων ανωτέρω λαϊκών αγορών, χωρίς να τους έχει αποδοθεί η  θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη, σύμφωνα με νομοθετικό πλαίσιο προγενέστερο του ν. 4497/2017, το άρθρο 101 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) και το άρθρο 35 του ν. 4497/2017, προκειμένου, αν επιθυμούν, να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία απόδοσης (αριθμημένης) θέσης στις λαϊκές αγορές που ήδη δραστηριοποιούνται.

Ως κενές θέσεις, νοούνται: α) όσες έχουν προκύψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βελτίωσης, β) όσες καταλαμβάνονται από πωλητές στους οποίους έχει αποδοθεί θέση, σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33 και την παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 και γ) όσες δεν καταλαμβάνονται από πωλητή.

Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές (παραγωγοί – επαγγελματίες),  μπορούν να διεκδικήσουν αντίστοιχα, αναλόγως της ιδιότητας τους, μία εκ των  διατιθέμενων παραγωγικών ή επαγγελματικών κενών θέσεων,  όπως αυτές έχουν καθοριστεί με τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΜ 1415/3-4-2015, ΕΜ 1526/10-5-2017 και ΕΜ 1527/10-5-2017 αποφάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, περί διακριτότητας των θέσεων μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών των λαϊκών αγορών του Δήμου Ιωαννιτών και αποτυπώνονται στα εγκεκριμένα τοπογραφικά διαγράμματα με αριθμημένες τις θέσεις των πωλητών ανά λαϊκή αγορά.

Η αίτηση – δήλωση συμμετοχής με κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στη διαδικασία απόδοσης θέσης εντός της λαϊκής αγοράς δραστηριοποίησης του κάθε πωλητή, μπορεί να κατατεθεί με έναρξη προθεσμίας από 20 Ιουνίου 2022 έως και 4 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση υπόδειγμα.

Η αίτηση χορηγείται είτε από τα γραφεία του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Μ. Μπότσαρη 17, τηλ. 26513-61169), είτε αναζητείται από την ιστοσελίδα του Δήμου (ioannina.gr), και θα κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην υπηρεσία πρωτοκόλλου (protocollo@ioannina.gr) υπογεγραμμένη.

Η μη κατάθεση αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία απόδοσης θέσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας, όσων πωλητών έχουν καταγραφεί από την Επιτροπή ότι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές  αγορές του Δήμου Ιωαννιτών, χωρίς να τους έχει αποδοθεί η  θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη,  εκλαμβάνεται ως σιωπηρή δήλωση μη επιθυμίας πλέον δραστηριοποίησης τους στις λαϊκές  αγορές του Δήμου Ιωαννιτών, δεδομένου ότι  σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/20 «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της βελτίωσης και της χορήγησης θέσης σε κάθε λαϊκή αγορά όλοι οι δραστηριοποιούμενοι πωλητές κατέχουν θέση που τους έχει χορηγηθεί με διοικητική πράξη. Οι θέσεις αυτές είναι αριθμημένες από τον φορέα λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζει το τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς.»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ

 

Αίτηση συμμετοχής και κατάθεσης δικαιολογητικών για Απόδοση Θέσης Λαικών Αγορών

Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία απόδοσης θέσης στις λαικές αγορές του Δήμου Ιωαννιτών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 484921 (ΑΑ)(1)