Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ. για “Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακ. ουσιών για τον εμβολ. ζώων συντρ. και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηρ., σύμφωνα με τις υποχρ. των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»