Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση για εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Δημοσιεύθηκε νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα  «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212.

Οι ιστοσελίδες πρόσβασης στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης είναι οι ακόλουθες:

Ιστοσελίδα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr

Ιστοσελίδα Έργου http://kentradiaviou.gr

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 03/07/2020 στη διεύθυνση : Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, ΤΚ 111 43 Αθήνα (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος).

Ειδικά για τις κατηγορίες των εμπειροτεχνών: κωδ. 11 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ, κωδ. 13 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΙΙ, κωδ. 29 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, κωδ. 30 – ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, κωδ. 31- ΚΗΡΟΠΟΛΑΣΤΙΚΗΣ, κωδ. 44- ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ, κωδ.48- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΗΜΑ Ι, κωδ.49- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΙΙ, κωδ. 55- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ, κωδ.67- ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑΣ και κωδ.68- ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (Παράγραφος 6.3 της πρόσκλησης).

Όπου δεν είναι εφικτή η προσκόμιση των αποδεικτικών για την τεκμηρίωση της ελάχιστης απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας των τριών (3) ετών, οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία πρέπει να δηλώνονται επακριβώς η χρονική διάρκεια και αναλυτικά οι σχετικές με την δηλωθείσα ειδικότητα εργασίες που έχουν εκτελέσει. Επίσης πρέπει να αποστέλλουν portfolio με ενδεικτικό υλικό που θα αποδεικνύει την προαπαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία (πχ αριθμός ISBN βιβλίου, πρόσκληση/πρόγραμμα εικαστικής έκθεσης, δείγμα εργασιών, κτλ).