Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση Δ.Σ. την 18/12/2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

 1. Αποδοχή δωρεάς από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, προβολέων led ,για το φωτισμό και την ανάδειξη της παιδικής χαράς ‘Τάμπα Τούμπα’ στο πάρκο Κατσάρη.
 2. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών εργαζομένου.
 3. Νέα μίσθωση ακινήτου (κληροδοτήματος Μπάρκα Ελευθερία ) επί της οδού Αβέρωφ 6Δ  όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της  Δ/νσης  Πρόνοιας.
 4. Νέα μίσθωση ακινήτου (κληροδοτήματος Αγλ.Χαραλάμπους )  επί της οδού Ακαδημίας  14 όπου στεγάζεται  το ιστορικό αρχείο του Δήμου Ιωαννιτών.
 5. Νέα μίσθωση ακινήτου (κληροδοτήματος  Ελένης  Ζωγράφου ) επί της οδού Κωλέττη 4  για τη στέγαση των Αρχείων  του Δήμου.
 6. Νέα μίσθωση ακινήτου (κληροδοτήματος Ελένης  Ζωγράφου ) επί της οδού Κωλέττη 4 για τη στέγαση του γραφείου αδέσποτων ζώων.
 7. Παράταση μισθώσεων ακινήτων.
 8. Αναπλειστηριασμός δημοτικού καταστήματος  στην Δ.Κ. Σταυρακίου
 9. Διαγραφή οφειλής από πρόστιμο παράβασης λειτουργίας μουσικής
 10. Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Νικολάου Ζιάρκα του Γεωργίου που αφορά την καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κουτσελιού του Δήμου Ιωαννιτών.
 11. Έγκριση Διαγραφών και Επιστροφών από εισφορά σε χρήμα και ψήφιση πίστωσης
 12. Εξέταση αιτήματος για παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην Τ.Κ.  Μάζιας
 13. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών
 14. Μερική Διόρθωση της 607/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
 15. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκμισθώσεις ακινήτων για το έτος 2018
 16. Διαγραφή κλήσεων παράβασης Κ.Ο.Κ και επαναβεβαίωση σε άλλους χρεώστες
 17. Περί   καθορισμού  τελών   στάθμευσης  στο Δημοτικό χώρο     πίσω από το ρολόι (παλαιοί Στρατώνες)  για το έτος 2018 και εφεξής
 18. Έγκριση Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικου έτους 2017
 19. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 1073/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ιωάννη Κάντζιου , σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 64229/6870/26-9-2017 αίτηση του κ. Πορφύρη Βασιλείου του Αλεξάνδρου περί εξώδικου συμβιβασμού σε καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης».
 20. Έγκριση Επιχορήγησης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοιν. Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγης Δήμου Ιωαννιτών”.
 21. Έγκριση Επιχορήγησης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. “Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας”.
 22. Έγκριση Επιχορήγησης έτους 2018 της  “Δημοτικής επιχείρησης Πληροφόρησης, ενημέρωσης Ιωαννίνων”. 
 23. Παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση και δημοπράτηση των έργων στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης».
 24. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2017.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος της Επιτροπής

 1. Αντικατάσταση μελετητή της σύμπραξης της μελέτης «Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ιωαννίνων (ΓΠΣ) μέσα στα νέα διοικητικά όρια του Δήμου Ιωαννιτών», έγκριση εκπόνησης στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) για την εν λόγω μελέτη και προσαρμογή αυτής στις ισχύουσες διατάξεις.
 2. Εκδίκαση ενστάσεων κατά της αριθμ. 360/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ Γ543 στην περιοχή Ζευγάρια Δήμου Ιωαννιτών.
 3. Έγκριση οριζόντιων διαγραμμίσεων και τοποθέτησης πλαστικών εύκαμπτων οριοδεικτών σε διάφορα σημεία της πόλης.(Αποφάσεις Ε.Π.Ζ. 126/2017-141/2017).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 1. Έγκριση της 227/6-12-2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Έγκριση προγράμματος δράσης έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

 1. Έγκριση της 228/6-12-2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Προϋπολογισμός έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη συνδιοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Θαλασσίου Σκι 2018.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

 1. Έγκριση της 192/4-12-2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.  «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών».

Εισηγητής: κ. Φίλιππος Τσουμάνης, Πρόεδρος

 1. Έγκριση της 199/4-12-2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  οικον. έτους 2017  ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.».

Εισηγητής: κ. Φίλιππος Τσουμάνης, Πρόεδρος

 1. Έγκριση της 87/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού έτους 2016».

Εισηγήτρια: κα. Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

 1. Έγκριση της 88/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού έτους 2016».

Εισηγήτρια: κα. Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

 1. Έγκριση της 89/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016».

Εισηγήτρια: κα. Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

 1. Έγκριση της 90/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος δράσης έτους 2018».

Εισηγήτρια: κα. Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

 1. Έγκριση της 103/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό ελεγκτών οικονομικών χρήσεων 2015 και 2016».

Εισηγήτρια: κα. Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

 1. Έγκριση της 108/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Καθορισμός τιμών εισιτηρίων παραστάσεων».

Εισηγήτρια: κα. Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

 1. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.)

Εισηγήτρια: κα. Γεωργία Γιώτη, Πρόεδρος

 1. Έγκριση της 337/11-12-2017 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) με θέμα: «Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ι».

Εισηγητής: κ. Ευθ. Χρυσοστόμου, Αντιπρόεδρος

 1. Έγκριση της 361/11-12-2017 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) με θέμα: «Είσπραξη εσόδων από τις Δ.Ο.Υ.»

Εισηγητής: κ. Ευθ. Χρυσοστόμου, Αντιπρόεδρος

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εισηγήτρια:κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος της Επιτροπής

 1. Ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Ένταξης στα 1ο και 2ο Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων.
 2. Παραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 19ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Δροσιάς και Πεντέλης «Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη».
 3. Παραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 26ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 26ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και 29ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων.
 4. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων για τη λειτουργία της Δημόσιας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.) Ιωαννίνων κατά το διδακτικό έτος 2017 – 2018.
 5. Παραχώρηση της χρήσης του γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων σε Αθλητικούς  Συλλόγους.
 6. Παραχώρηση της χρήσης του γυμναστηρίου του 3ου – 10ου Γυμνασίου Ιωαννίνων σε Αθλητικούς Συλλόγους.
 7. Παραχώρηση της χρήσης του γυμναστηρίου του 2ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων σε Αθλητικούς Συλλόγους.
 8. Παραχώρηση της χρήσης του γυμναστηρίου του 8ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων – 1ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων σε Αθλητικούς Συλλόγους.
 9. Παραχώρηση της χρήσης του γυμναστηρίου του Γενικού Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων σε Αθλητικούς Συλλόγους.
 10. Παραχώρηση της χρήσης του γυμναστηρίου του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων  σε Αθλητικούς Συλλόγους.
 11. Παραχώρηση της χρήσης του γυμναστηρίου του Γενικού Λυκείου Ανατολής σε Αθλητικούς Συλλόγους.
 12. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 4ου Γυμνασίου Ιωαννίνων σε Συλλόγους.
 13. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στον Χορευτικό Όμιλο Χουλιαράδων.
 14. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 7ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας Ιωαννίνων.
 15. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 8ου Γυμνασίου Ιωαννίνων σε Συλλόγους.
 16. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 1ου Γυμνασίου Ανατολής σε Συλλόγους.
 17. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του Γυμνασίου Πεδινής στο Σωματείο Αντισφαίρισης Πεδινής Ιωαννίνων.
 18. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του Γυμνασίου Βελισσαρίου στην Αδελφότητα Κραψιτών Ιωαννίνων.
 19. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 2ου Γυμνασίου Ανατολής σε Συλλόγους.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εισηγητής: κ. Παντ. Κολόκας, Αντιδήμαρχος

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για ανέγερση διδακτηρίων και στέγαση Σχολικών Μονάδων του Δήμου.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος  (ΕΔΠ) της ΤΑΠΤοΚ (ΕΚΤ) για την ΒΑΑ και ορισμός εκπροσώπου.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   

Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Πεζοδρομήσεις στην νέα επέκταση Δ.Κ. Πεδινής»
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κόμβων πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Εφύρας-Βελουχιώτη)».
 3. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFONPANAFON Α.Ε.(πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ.
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ» της Δ.Ε. Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών.
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) στον οικισμό Λυκοστόμου».
 6. Ορισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου: «Συντήρηση Υποδομών Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδος».
 7. Ορισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων».
 8. Ορισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου: «Ανακατασκευή οδού Γιάννη Καλατζή».
 9. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 404/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών.
 10. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 453/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών.
 11. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Μικρές τεχνικές παρεμβάσεις σε Κράψη και Ανατολική» του Δήμου Ιωαννιτών».
 12. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών».
 13. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στη νέα επέκταση ΔΚ Κατσικάς» του Δήμου Ιωαννιτών.
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΝΗΣΟΥ».

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Α/βάθμιο και Β/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων –Κινηματογράφων Δήμου Ιωαννιτών.
 2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
 3. Έγκριση συνδρομών του Δήμου σε εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.π. για το έτος 2018.
 4. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθ. Μανταλόβα στην Αθήνα.
 5. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα.

Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου κ. Ιωαν. Λιόντου στην Αθήνα.