Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), των άρθρων 95, 96 και 159 (παραγ. 1) του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφ. 104/29-02-2012), σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί  την 18/12/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ»,με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία ακολουθεί :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιωαννιτών, οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος