Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης των δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης τωνδημοτικών κτιρίων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 327/2022
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών (ΑΔΑ: ΨΠΕ3ΩΕΩ-9ΕΚ)

 

2022307336002_ΣΥΝΔ-ΟΚΩ_ΠΡΟΚΛΗΣΗ_22PROC010401357 ÏéêïíïìéêÞ_ðñïóöïñÜ_¸ñãïõ_áñ___140422(1) 2022307336002_ΣΥΝΔΟΚΩ_2022-425ΑΑΔ_ΨΛΡΞΩΕΩ-ΞΛ2_22REQ010401352 327 2022 ΨΠΕ3ΩΕΩ-9ΕΚ 2022307336002_ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ-ΟΚΩ