Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                             

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                                                               Ιωάννινα 09-03-2018

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ                                                Αρ. Πρωτ.: οικ.13450/1485

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)                                               

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Ιωαννιτών

 

ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ                                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ

1.       Κατηρτσίδης  Δημήτριος

2.       Λιόντος  Ιωάννης

3.       Νάστος  Δημήτριος

4.       Γκόγκος Κωνσταντίνος

5.       Γιώτη Γεωργία

6.       Βλέτσας Βασίλειος

7.       Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων

8.       Μακόπουλος Νικόλαος

 

1.      Γκέκας Κωνσταντίνος

2.      Δοβανάς Ελευθέριος

3.      Μπακόλα Ντίνα

4.      Λισγάρας   Γεώργιος

5.      Τσόλης Νικόλαος

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14-03-2018 και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 1. Συμπλήρωση της 1015/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  ως προς την αμοιβή της  δικηγόρου Κέρκυρας κας Βρυώνη Αθανασίας και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης  ποσού 496€ στον Κ.Α.:00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
 2. Αποδοχή γνωμοδότησης του  Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου,  σχετικά  με την άσκηση αναίρεσης εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. 85/2018 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (δικάζοντος ως Εφετείου).
 3. Διάθεση πίστωσης ποσού 43,40€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την επίδοση εγγράφου σχετικά με την έφεση του Δήμου Ιωαννιτών κατά των: 1.της υπ’ αρ. 3795/19-12-2017 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και 2. Ελληνικού Δημοσίου από δικαστικό επιμελητή Αθηνών και με κωδικό δαπάνης κωδικό 00.6116.
 4. Συμπλήρωση της 110/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη διάθεση πίστωσης ποσού 491,00€ με ΦΠΑ (Αμοιβή δικηγόρου).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ»
 2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Κ. ΠΕΔΙΝΗΣ»
 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»
 4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες – Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο Ιωαννιτών»
 5. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.109,06 € για επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Δ.Κ. Ανατολής οδός Ν.Ζέρβα 13 του Δήμου Ιωαννιτών με ένα (1) στύλο και ένα (1) φωτιστικό προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ.
 6. Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση δικτύου ΦΟΠ με τρεις (3) στύλους και τρία (3) φωτιστικά στα Ιωάννινα,  στο τελευταίο τμήμα της οδού Μπάρκα προς τη συμβολή της με την οδό Χαντέλη, του Δήμου Ιωαννιτών, προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ, συνολικού ποσού 3.327,17 € με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση πίστωσης ποσού 2.815,54 € με Φ.Π.Α. για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Ακτίου του Δήμου Ιωαννιτών.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 1. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στον κ. Κοσίνα Δημήτριο.
 2. Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Αποδέσμευση πιστώσεων μετά από αλλαγή μελετών  και πρωτογενών αιτημάτων
 2. Διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.7135.003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, και   έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος για την υλοποίηση μεικτής δημόσιας σύμβασης  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΠΑΝΩΝ»
 3. Διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 61.7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, και έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος για την υλοποίηση μεικτής δημόσιας σύμβασης  με τίτλο: «Προμήθεια υλικών – εργασίες τοποθέτησης για την αναβάθμιση γηπέδου στο αθλητικό κέντρο «Ιωάννης  Σουμουντζόγλου» στο Δ.Δ.Ανατολής (ΣΑΕΠ  530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007)»
 4. Διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 62.7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, και έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος για την υλοποίηση μεικτής δημόσιας σύμβασης  με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης – τοποθέτησης φωτισμού για την ανάδειξη της ανατολικής  πλευράς του προμαχώνα Λιθαρίτσια  ( ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007)»
 5. Διάθεση πίστωσης ποσού 998,20 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 02.70.02.6276 και στον Κ.Α. 10.6276.200 ποσό 576,60€ με Φ.Π.Α του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, για την εκτέλεση της εργασίας/υπηρεσίας  με τίτλο «Δαπάνες Εκκένωσης Βόθρων» .
 6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ» και διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του Κ.Α.: 35.6692.004 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.
 7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» και διάθεση πίστωσης ποσού, σε βάρος του Κ.Α.: 35.6692.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018
 8. Διάθεση πίστωσης για παρακολούθηση on line σεμιναρίου με τίτλο «ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝE-PDE.GR»  από υπαλλήλους του Δήμου
 9. Διάθεση πίστωσης 3.000,00€ για “Εκτυπώσεις εισιτηρίων και καρτών για χώρο
  ελεγχόμενης στάθμευσης”

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 1.  Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2017.
 2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή συνεχιζόμενων προμηθειών –εργασιών.
 3. Έγκριση  και διάθεση  πιστώσεων για  την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

ΛΟΙΠΑ  ΘΕΜΑΤΑ

 1. Διάθεση πίστωσης ποσού 1.700 ευρώ για την μετακίνηση του Προϊστάμενου Φλούδα Βασιλείου, του Τμήματος   Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Ιωαννιτών, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, από 19 έως 23 Μαρτίου 2018, για συμμετοχή στις εργασίες της πράξης «RESILIENT EUROPE – Ανθεκτική Ευρώπη» του προγράμματος  Urbact III.
 2.  Διάθεση πίστωσης ποσού 1.700 ευρώ για την μετακίνηση του Γεώργιου Αντωνίου, Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, στo Ρότερνταμ της Ολλανδίας, από 19 έως 23 Μαρτίου 2018, για συμμετοχή στις εργασίες της πράξης «RESILIENT EUROPE – Ανθεκτική Ευρώπη» του προγράμματος  Urbact III.
 3. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού (400,00) ευρώ με απόδοση λογαριασμού για την μετακίνηση του υπαλλήλου του Δήμου Ευάγγελου Λούκα (οδηγού) στην Αθήνα για την επισκευή του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4269 απορριμματοφόρου αυτ/του στην εταιρεία Α. Καούσης Α.Ε..
 4. Αποδοχή παραχώρησης ακινήτου πρώην Νοσοκομείου Χατζηκώστα στο Ο.Τ.222Γ
 5. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για προσδιορισμό αντικειμενικών αξιών ακινήτου του Δήμου και διάθεση πίστωσης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ